För eleverna är det läsårets andra skolvecka, förskolor och fritidshem har varit igång i tre veckor. Det är lite speciellt – att börja känna igen barn och elever till utseendet, att ett och annat namn börjar sätta sig känns bra. Men det är många namn att lära! Namn är betydelsefulla och viktiga, ibland önskar jag att det fanns någon genväg men det är bara att öva. Anne-Marie Körling har flera kloka och tänkvärda inlägg om just vikten av att tilltala elever med deras namn, några exempel: länk 1, länk 2, länk 3.

Härom veckan uttryckte en nybliven rektorskollega att ”det är mycket möten”. Visst stämmer det! Under de här första veckorna har jag haft mycket givande första möten med arbetslagen i skolorna, fritidshemmen, förskolorna och dagbarnvårdarna. Vi har diskuterat praktiska frågor, dilemman, planerat och jag har dessutom fått tålmodig hjälp med svar på alla mina frågor. Lgr11, grundskolans nya läroplan och förskolans reviderade läroplan svävar som en skolengagerad ande över de möten vi haft. Under de första veckornas forskningsresa har jag även hunnit delta i två ledningsgruppsmöten, det har varit riktigt energigivande.  I ledningsgruppen har jag mött öppenhet och en positiv, lösningsfokuserad arbetsgrupp med utrymme för pedagogiska samtal där man kan ”tänka högt” tillsammans.

Jag är nyfiken på fortsättningen!

Annonser

Via (och tack vare) Öpedagogen har jag utökat blogglistan. Marie har startat upp ett spännande arbete tillsammans med sina elever, detta skall bli spännande att följa.

I somras prövade jag Geocaching tillsammans med man, son och sonens sambo. Jag hade inbillat mig att detta skulle gå att sälja in som familjeaktivitet… Man skulle kunna säga att jag lyckades till hälften. Svärdottern och jag hade riktigt roligt, de övriga två var närvarande men utan att visa någon tendens till entusiasm. Så – fortsättningsvis lämnar vi nog gubbarna hemma.

Arbetet med att implementera skolreformerna påbörjades under vårterminen 2010. Ny skollag och ny samlad läroplan är i högsta grad närvarande i samtal, planering och beslut.

I mars kommer tre av skolans lärare att, tillsammans med lärare från kommunens övriga grundskolor, delta när Skolverket presenterar den nya samlade läroplanen. Christermagister är en av de lärare som redan fått ta del av Skolverkets presentation. På Christers blogg kan man få en bra beskrivning av den nya samlade läroplanen (länk 1), (länk 2).

På kommunnivå har vi sedan hösten 2009 en uppbyggd form och gemensamma forum för implementeringsarbetet. På tisdag v. 4 är det dags för vårterminens kick-off. Kommunens lärare och skolledare kommer bland annat att få del av en föreläsning – ”Olika perspektiv på Lgr 11”.

Efter en längre tid utan fungerande bredbandsuppkoppling njuter jag av att återigen ha tillgång till bland annat TED.

Diana Laufenbergs beskrivning av hur skolans roll för lärande förändrats från platsen där infomation hämtas till en plats där vi arbetar med lärandet som process vill jag dela med mig av!

Det är alltid lätt att tänka i efterhand… Det där med information är ett spännande område. En sak är säker, man kan aldrig informera för mycket. Och helst skall det vara skriftlig information, gärna i kombination med muntlig direktkontakt.

På förmiddagen tog jag emot ett telefonsamtal som fick mig att förstå att det uppkommit reaktioner från föräldrar. Senare under dagen visade det sig att Vimmerby tidning haft en artikel i dagens tidning (100511) där det framkom att föräldrar upplever att de känner sig överkörda när det gäller planeringsarbetet inför den ombyggnation som planeras för vår skola. Tidningen hade inte kunnat nå mig för någon kommentar. Detta kan vara förståeligt, det är mycket som sker under en dag i skolans värld. Samtidigt finns alltid möjligheten att lämna ett meddelande. Ett tips är att kontakta mig före 8.00 eller efter kl. 17.00, då är det sällan några inbokade möten. Det här är den mest säkra tiden att nå mig  per telefon (mobil) om man söker direktkontakt.

Föräldrar är en otroligt viktig samarbetspart för oss som arbetar i skola. Utan föräldrar har vi inga elever i skolan! Våra styrdokument är tydliga när det gäller skolans uppdrag att samverka med barn och ungdomars vårdnadshavare. Se läroplanen som blanda annat har ett eget stycke, 2.4 SKOLA OCH HEM.

Arbetet med planeringen inför ombyggnationen av Furulundsskolan har precis inletts. Den 28 april hade vi ett första möte där arbetslagsrepresentanter fick ta del av arkitektens första skiss. Detta möte har föregåtts av ett besök på skolan där arkitekten, Sandra Skoglund, fått en första bild av hur skolan ser ut idag. När vi träffades 28/4 fick arbetslagsrepresentanterna i uppdrag att samla in tankar och synpunkter från övrig personal på skolan. I det här första steget arbetar vi med det pedagogiska perspektivet. Hur vill vi arbeta i framtiden? Vilka funktioner är viktiga för verksamheten? Hur samverkar vi? Detta är är några av de frågeställningar som arbetslagen arbetat med.

I måndags (10 maj) samlades vi igen och arbetslagsrepresentanterna redovisade de tankar som framförts i personalgrupperna. Vi har duktiga och erfarna pedagoger på skolan och det var många kloka tankar som framfördes. Arkitekten haft fått detta med sig tillbaka till ritbordet.

Den 25 maj har vi skolans nästa brukarrådsmöte. En av huvudpunkterna på dagordningen är planering inför ombyggnationen. De första skisser som presenterats i arbetslagen kommer att presenteras för föräldrarna och deras tankar kommer att samlas in. Brukarrådsrepresentanterna har sedan tidigare i höstas, precis som skolans personal, uppmanats att samla idéer och synpunkter inför den kommande ombyggnationen. Det som kommer fram förmedlas vidare till arkitekt och byggrupp. En annan punkt på dagordningen vid det kommande brukarrådsmötet är planering av det fortsatta arbetet inför ombyggnationen. Hur detta kommer att utformas beror på föräldrarnas önskemål. Om detta kommer att omfatta föräldrarepresentant i byggruppen, kvällsmöte med möjlighet att diskutera eller möta olika tjänstemän för att ställa frågor och komma med synpunkter kan jag inte säga så mycket om. Det beror på de önskemål som kommer fram den 25:e.

Vi har inlett en spännande period där samtliga berörda kommer att ha en viktig del. De proffessioner som finns på skolan bidrar med sin kunskap, våra elever har många kloka tankar som vi skall ta tillvara, föräldrar har mycket att bidra med utifrån föräldraperspektivet och de som har arkitektur och byggnation som sin specialitet har sin roll i arbetet.

Idag vet vi inte hur vår nya skola kommer att se ut, det som är helt klart är att vi kommer vara många som arbetar tillsammans och det skall bli mycket spännande att se slutresultatet.

Jag försöker att lyfta fram vikten av kontakt så ofta som möjligt. Om det finns frågor, tankar och funderingar – hör av dig! Jag välkomnar telefonsamtal och frågor, det är bättre att höra av sig två gånger för mycket än en gång för lite. Det är inte ovanligt att det rör sig om missförstånd eller brist på rätt information på rätt plats.

Vi har haft Furulundsskolans första byggmöte!

För några veckor sedan besökte arkitekten Sandra Skoglund skolan för att samla information och intryck. Idag fick vi se de första skisserna, en början till vår nya skola. Tänk att vi kommit igång!

Den här inledande fasen är viktig, det är nu vi har möjlighet att forma vår skola så att vi kan erbjuda våra elever en pedagiskt genomtänkt miljö. Det har varit en spännande eftermiddag med många kloka tankar. Nu skall de här första skissen presenteras i arbetslagen och till vårt nästa möte skall arbetslagsrepresentanterna samla synpunkter och tankar så att arkitekten kan fortsätta att utveckla de skisser vi fått ta del av idag.

I kväll har vi haft arbetsplatsträff på Pingvinen, vårt fritidshem. Förutom de praktiska frågor som stod på programmet talade vi om aktuella mål i arbetet med barnen. Språkbruk och turordning är två områden som är i fokus just nu.  Ljudnivån är ett bekymmer, lokalerna innebär tyvärr svårigheter att genomföra några åtgärder. Vi längtar efter den ombyggnation som skall genomföras!

Sist vi träffades inledde vi ett samtal där vi utgick från Skolverkets folder ”Ditt barns fritid är viktig” (finns översatt till 14 språk!). Foldern delades ut till föräldrar till de barn som deltar i fritidsverksamheten på vår skola tidigare i år och vi är på väg att arbeta oss igenom innehållet. Det har varit en givande och engagerande kväll där frågor som gemensam barnsyn, barnkonventionen, fritidshemmets uppdrag, samverkan med föräldrar och våra egna värderingar diskuterats.

Skolinspektionens granskning av kvaliteten på fritidshem (se länk) lyftes och vi diskuterade bland annat de goda exempel som beskrivs. Flera frågor väcktes och nästa gång vi ses skall vi fördjupa oss i styrdokumenten och fritidshemmens uppdrag.

Det här har varit en spännande vecka fylld av pedagogiska samtal!