En skola utan lärare och elever är ganska tom och lite smådyster. Då är det härligt att besöka vårat fritidshem, Pingvinen. Ett par barn spelade spel, två av barnen satt och ritade pengar (sedlar) samtidigt som de resonerade om hur mycket deras pengar skulle räcka till. I lekhallen var det full fart på leken, det är någonting speciellt med riktigt hjärtligt barnskratt. Tre av personalen var på plats och de var fulla av inspiration, tankar och ideér inför det nya läsåret.

Besöket på Pingvinen fick mig att tänka på ett telefonsamtal jag hade under måndagen. Då pratade jag med en person som talade om att det är roligt att arbeta. Jag instämmer! Att träffa barnen på Pingvinen och samtala med personalen kring pedagogiska frågor – vilken källa för inspiration. Inom kort kommer vi att ha höstterminens första planeringsträff. Då skall vi sätta upp mål och planera arbetet under läsåret 2010-2011.

Annonser

Det är alltid lätt att tänka i efterhand… Det där med information är ett spännande område. En sak är säker, man kan aldrig informera för mycket. Och helst skall det vara skriftlig information, gärna i kombination med muntlig direktkontakt.

På förmiddagen tog jag emot ett telefonsamtal som fick mig att förstå att det uppkommit reaktioner från föräldrar. Senare under dagen visade det sig att Vimmerby tidning haft en artikel i dagens tidning (100511) där det framkom att föräldrar upplever att de känner sig överkörda när det gäller planeringsarbetet inför den ombyggnation som planeras för vår skola. Tidningen hade inte kunnat nå mig för någon kommentar. Detta kan vara förståeligt, det är mycket som sker under en dag i skolans värld. Samtidigt finns alltid möjligheten att lämna ett meddelande. Ett tips är att kontakta mig före 8.00 eller efter kl. 17.00, då är det sällan några inbokade möten. Det här är den mest säkra tiden att nå mig  per telefon (mobil) om man söker direktkontakt.

Föräldrar är en otroligt viktig samarbetspart för oss som arbetar i skola. Utan föräldrar har vi inga elever i skolan! Våra styrdokument är tydliga när det gäller skolans uppdrag att samverka med barn och ungdomars vårdnadshavare. Se läroplanen som blanda annat har ett eget stycke, 2.4 SKOLA OCH HEM.

Arbetet med planeringen inför ombyggnationen av Furulundsskolan har precis inletts. Den 28 april hade vi ett första möte där arbetslagsrepresentanter fick ta del av arkitektens första skiss. Detta möte har föregåtts av ett besök på skolan där arkitekten, Sandra Skoglund, fått en första bild av hur skolan ser ut idag. När vi träffades 28/4 fick arbetslagsrepresentanterna i uppdrag att samla in tankar och synpunkter från övrig personal på skolan. I det här första steget arbetar vi med det pedagogiska perspektivet. Hur vill vi arbeta i framtiden? Vilka funktioner är viktiga för verksamheten? Hur samverkar vi? Detta är är några av de frågeställningar som arbetslagen arbetat med.

I måndags (10 maj) samlades vi igen och arbetslagsrepresentanterna redovisade de tankar som framförts i personalgrupperna. Vi har duktiga och erfarna pedagoger på skolan och det var många kloka tankar som framfördes. Arkitekten haft fått detta med sig tillbaka till ritbordet.

Den 25 maj har vi skolans nästa brukarrådsmöte. En av huvudpunkterna på dagordningen är planering inför ombyggnationen. De första skisser som presenterats i arbetslagen kommer att presenteras för föräldrarna och deras tankar kommer att samlas in. Brukarrådsrepresentanterna har sedan tidigare i höstas, precis som skolans personal, uppmanats att samla idéer och synpunkter inför den kommande ombyggnationen. Det som kommer fram förmedlas vidare till arkitekt och byggrupp. En annan punkt på dagordningen vid det kommande brukarrådsmötet är planering av det fortsatta arbetet inför ombyggnationen. Hur detta kommer att utformas beror på föräldrarnas önskemål. Om detta kommer att omfatta föräldrarepresentant i byggruppen, kvällsmöte med möjlighet att diskutera eller möta olika tjänstemän för att ställa frågor och komma med synpunkter kan jag inte säga så mycket om. Det beror på de önskemål som kommer fram den 25:e.

Vi har inlett en spännande period där samtliga berörda kommer att ha en viktig del. De proffessioner som finns på skolan bidrar med sin kunskap, våra elever har många kloka tankar som vi skall ta tillvara, föräldrar har mycket att bidra med utifrån föräldraperspektivet och de som har arkitektur och byggnation som sin specialitet har sin roll i arbetet.

Idag vet vi inte hur vår nya skola kommer att se ut, det som är helt klart är att vi kommer vara många som arbetar tillsammans och det skall bli mycket spännande att se slutresultatet.

Jag försöker att lyfta fram vikten av kontakt så ofta som möjligt. Om det finns frågor, tankar och funderingar – hör av dig! Jag välkomnar telefonsamtal och frågor, det är bättre att höra av sig två gånger för mycket än en gång för lite. Det är inte ovanligt att det rör sig om missförstånd eller brist på rätt information på rätt plats.

”Vilka trevlig barn och ungdomar!” det är någonting som alla som besöker vår skola nämner och det är inte alls svårt att skriva under på detta.

I fredags hade jag besök av två ungdomar från 8:an och 9:an, de kom i egenskap av representanter från högstadiets elevråd. De båda ungdomarna ville lyfta frågor som diskuterats under elevrådets möte. Önskemål om bänkar till skolgården, fler spel, fler klockor i korridorerna och MTV framfördes. Vi pratade också om hur eleverna skall bli delaktiga i planeringsarbetet inför ombyggnationen av vår skola.

Vilken tillgång att ha elever som  vill vara med och bidra till att vår nya skola blir så bra som möjligt! Ett annat spännande förslag från elevrådet var att förlänga skoldagarna med en timme för att eleverna inte skall behöva arbeta med läxor hemma.

Igår, måndag kom två elever från tvåan för att diskutera frågor som kommit upp under klassrådet. De hade med sig ett tydligt och bra protokoll från klassens möte och de mest prioriterade frågorna presenterades med en övertygande tydlighet. En hel del frågor handlade om önskemål om att förbättra vår skolgård, förutom detta hade barnen med sig några arbetsmiljöfrågor.

Några av elevernas punkter skall jag be våra vaktmästare att ta hand om. De frågor som rör förändringar av skolgården och skolmiljön tar vi med till arbetet med att forma vår nya skola.

Vi har haft Furulundsskolans första byggmöte!

För några veckor sedan besökte arkitekten Sandra Skoglund skolan för att samla information och intryck. Idag fick vi se de första skisserna, en början till vår nya skola. Tänk att vi kommit igång!

Den här inledande fasen är viktig, det är nu vi har möjlighet att forma vår skola så att vi kan erbjuda våra elever en pedagiskt genomtänkt miljö. Det har varit en spännande eftermiddag med många kloka tankar. Nu skall de här första skissen presenteras i arbetslagen och till vårt nästa möte skall arbetslagsrepresentanterna samla synpunkter och tankar så att arkitekten kan fortsätta att utveckla de skisser vi fått ta del av idag.

I kväll har vi haft arbetsplatsträff på Pingvinen, vårt fritidshem. Förutom de praktiska frågor som stod på programmet talade vi om aktuella mål i arbetet med barnen. Språkbruk och turordning är två områden som är i fokus just nu.  Ljudnivån är ett bekymmer, lokalerna innebär tyvärr svårigheter att genomföra några åtgärder. Vi längtar efter den ombyggnation som skall genomföras!

Sist vi träffades inledde vi ett samtal där vi utgick från Skolverkets folder ”Ditt barns fritid är viktig” (finns översatt till 14 språk!). Foldern delades ut till föräldrar till de barn som deltar i fritidsverksamheten på vår skola tidigare i år och vi är på väg att arbeta oss igenom innehållet. Det har varit en givande och engagerande kväll där frågor som gemensam barnsyn, barnkonventionen, fritidshemmets uppdrag, samverkan med föräldrar och våra egna värderingar diskuterats.

Skolinspektionens granskning av kvaliteten på fritidshem (se länk) lyftes och vi diskuterade bland annat de goda exempel som beskrivs. Flera frågor väcktes och nästa gång vi ses skall vi fördjupa oss i styrdokumenten och fritidshemmens uppdrag.

Det här har varit en spännande vecka fylld av pedagogiska samtal!

Måndag eftermiddag var det dags för läsårets sista skolutvecklingseftermiddag (vi har två per termin). Arbetsmiljö samt likabehandling och förbyggande av kränkningar stod på programmet. Det var en givande eftermiddag fylld av den typ av inre kraft som Anne-Marie Körling skriver om i ett blogginlägg (se länk)!

Visst är det som skolinspektörerna sade vid den muntliga återkoppling jag fick i torsdags – vi har kompetenta och duktiga pedagoger på skolan. En av utgångspunkterna för gårdagens arbete var lärarnas arbetsmiljö. I det gemensamma samtalet rådde det ingen tvekan om vilket som är den gemensamma nämnaren – eleverna i fokus. Det pedagogerna upplever att vi behöver utveckla när det gäller de vuxnas arbetsmiljö har en tydlig koppling till arbetet med våra elever och kvaliteten i undervisningen. Det finns mycket klokskap i arbetslagen, vi har kommit en bit på väg i arbetet och jag ser fram emot det fortsättningen.

Likabehandling och förebyggande av kränkningar har en naturlig koppling till arbetsmiljö. Även här har vi börjat få en struktur för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under gårdagen diskuterade vi vad vi skall fokusera på under vårterminens sista veckor men också hur vi skall tänka inför det kommande läsåret.

Det är härligt att vara rektor för en skola med inre kraft och där det är tydligt varför vi alla arbetar på skolan. Nu har vi snart genomfört det första gemensamma skolåret, jag ser fram emot nästa läsår. Vi har flera områden som vi behöver utveckla.  Den rapport vi kommer att få efter Skolinspektionens granskning blir ett bra underlag för planeringen av det fortsatta arbetet.

I förra veckan frågade en av eleverna i vår 6:a om det är roligt att vara rektor. Jag svarade att det är det roligaste jobbet jag haft hittills!

Det har varit en härlig vårdag och skolan är återigen fylld med elever och lärare.  De elever jag pratat med har berättat att de haft ett skönt lov. Efter en vecka med en nästan tom skola är det härligt med liv och rörelse.

Idag har skolans kurator och  jag haft en träff med ett gäng killar från en av våra klasser. Killarna hade mycket att prata om och vi kom fram till några punkter som vi skall arbeta vidare med.

Imorgon (tisdag 13/4) är det dags för premiär, det är tid för försäljning av årets majblommor. Majblommans hemsida innehåller mycket information! Köp en eller flera majblommor, pengarna går till barn som behöver lite extra stöd.