I kväll har vi haft arbetsplatsträff på Pingvinen, vårt fritidshem. Förutom de praktiska frågor som stod på programmet talade vi om aktuella mål i arbetet med barnen. Språkbruk och turordning är två områden som är i fokus just nu.  Ljudnivån är ett bekymmer, lokalerna innebär tyvärr svårigheter att genomföra några åtgärder. Vi längtar efter den ombyggnation som skall genomföras!

Sist vi träffades inledde vi ett samtal där vi utgick från Skolverkets folder ”Ditt barns fritid är viktig” (finns översatt till 14 språk!). Foldern delades ut till föräldrar till de barn som deltar i fritidsverksamheten på vår skola tidigare i år och vi är på väg att arbeta oss igenom innehållet. Det har varit en givande och engagerande kväll där frågor som gemensam barnsyn, barnkonventionen, fritidshemmets uppdrag, samverkan med föräldrar och våra egna värderingar diskuterats.

Skolinspektionens granskning av kvaliteten på fritidshem (se länk) lyftes och vi diskuterade bland annat de goda exempel som beskrivs. Flera frågor väcktes och nästa gång vi ses skall vi fördjupa oss i styrdokumenten och fritidshemmens uppdrag.

Det här har varit en spännande vecka fylld av pedagogiska samtal!

Annonser

Pingvinen är Furulundsskolans fritidshem, tisdag kväll hade vi vår första gemensamma planeringsträff. Jag känner igen personalen sedan tidigare men efter den här kvällen känner vi varandra lite bättre. Dag och tid för föräldramöte är inbokat (29 sep kl.18.00).  Vi har också lagt in höstens planeringsdag då fritids är stängt för att ge möjlighet till målarbete och planering. Information kommer att delas ut till familjerna.

Under kvällen diskuterade vi hur vi kan åstadkomma gemensam tid för utvecklingsarbete. I nuläget har personalen en timme per vecka för gemensam planering. Några av de som arbetar på Pingvinen är delaktiga i skolverksamheten vilket gör att alla inte har möjlighet att delta vid det tillfälle som finns avsatt. Ett första mål är med andra ord att planera in regelbunden utvecklingstid där alla kan delta.

Under läsåret kommer vi att fördjupa oss i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i friditshem. Vi kommer också att använda oss av det stödmaterial för självvärdering/nulägesanalys som är framtaget i kommunen.

Miljön och kanske framför allt buller är områden vi behöver arbeta med. Vi kommer bland annat att göra ljudmätningar men vi behöver också se över lokalerna och hur vi kan sänka bullernivån. En del av kvällen ägnades åt att diskutera skolgården som har gott om vinklar och vrår vilket gör att det är svårt att ha bra överblick.  Vi pratade också om olika möjligheter och önskemål om att utveckla skolgården.