kvalitetsarbete


För eleverna är det läsårets andra skolvecka, förskolor och fritidshem har varit igång i tre veckor. Det är lite speciellt – att börja känna igen barn och elever till utseendet, att ett och annat namn börjar sätta sig känns bra. Men det är många namn att lära! Namn är betydelsefulla och viktiga, ibland önskar jag att det fanns någon genväg men det är bara att öva. Anne-Marie Körling har flera kloka och tänkvärda inlägg om just vikten av att tilltala elever med deras namn, några exempel: länk 1, länk 2, länk 3.

Härom veckan uttryckte en nybliven rektorskollega att ”det är mycket möten”. Visst stämmer det! Under de här första veckorna har jag haft mycket givande första möten med arbetslagen i skolorna, fritidshemmen, förskolorna och dagbarnvårdarna. Vi har diskuterat praktiska frågor, dilemman, planerat och jag har dessutom fått tålmodig hjälp med svar på alla mina frågor. Lgr11, grundskolans nya läroplan och förskolans reviderade läroplan svävar som en skolengagerad ande över de möten vi haft. Under de första veckornas forskningsresa har jag även hunnit delta i två ledningsgruppsmöten, det har varit riktigt energigivande.  I ledningsgruppen har jag mött öppenhet och en positiv, lösningsfokuserad arbetsgrupp med utrymme för pedagogiska samtal där man kan ”tänka högt” tillsammans.

Jag är nyfiken på fortsättningen!

Annonser

I tisdags kväll träffades föräldrar till ungdomar i klass 7-9 och olika proffessioner som möter ungdomarna i skolan och på fritiden.  Ungdomsledare/fritidsledare från ungdomsgårdarna (Furan och Gården) berättade om dilemman i verksamheterna och åtgärder för att möta ungdomarna. Åtgärderna har haft effekt och verksamheten på ungdomsgårdarna utvecklas åt rätt håll. Familjepedagoger från Familjeenheten informerade sitt arbete och den service som finns tillgänglig för ungdomar och föräldrar. Skolan representerades av skolkuratorn och skolsköterskan som beskrev hur de arbetar med och för eleverna. Jag (rektor) beskrev några exempel på situationer som lärarna möter och vad vi arbetar med för att skapa trygghet och arbetsro. Skolans kurator arbetar även på ungdomsmottagningen och han passade på att informera om vad man erbjuder ungdomarna.

Syftet med mötet var att samtala om hur vi vuxna kan samarbeta för ungdomarnas utveckling. Föräldrarna förmedlade sådant deras ungdomar berättar (allt hade inte nått rektorn tidigare). Vi samtalade också om vilka förväntningar man har på skolan och vad man som förälder saknar. En av mina reflektioner var att vi tänker och tror mycket på olika håll. Vi behöver förbättra kommunikationen mellan skola/hem och hem/skola. Ett av önskemålen som framfördes var ett månadsbrev med beskrivning av vad som hänt och vad som är planerat.

Under onsdagens föräldramöte på Pingvinen (skolans fritidshem) diskuterades föräldrarnas upplevelse när det gäller barnens trivsel. Det var roligt att höra att föräldrarna upplever att barnen trivs och att de är trygga. Vad som är bra TV-program och vilka spel (TV och data) som föräldrarna tyckte var bra var en annan diskussionsfråga under fikastunden.  Mer information var ett önskemål som lyftes även den här kvällen. Vi behöver verkligen se över hur vi löser detta på ett bra sätt.

Fritidspedagogerna och förskollärarna som arbetar på fritids berättade om de förändringar och det utvecklingsarbete som pågår. Och det har verkligen hänt en hel del, tejerna har gjort ett bra jobb!

Idag har jag haft ett givande samtal med några lärare om åtgärdsprogram.

5 kap. 1 §, tredje och fjärde stycket grundskoleförordningen Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, ur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. (Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram)

En av lärarna beskrev hur h*n brottats med att formulera åtgärdsprogram för ett par elever (under det sportlov elever och lärare precis haft). Samtalet handlade om respekten för att skriva ett offentligt dokument om och för en elev. Samtalet handlade också om vikten av att inte producera ett dokument utan att åstadkomma ett arbetsredskap som kommer eleven till nytta, att få till formuleringar som blir ett stöd för de lärare som arbetar tillsammans med eleven. Med andra ord att leva upp till åtgärdsprogrammets syfte.

Eftermiddagens samtal är ett typexempel på sådant som lärare brottas med. Viljan att prestera ett bra jobb – att köra fast – att inte vara riktigt nöjd – att vilja mer och bättre. I samtalet kom det också fram att skoldebatten, som av många upplevs som ett stort tryck på lärares proffession och lärares proffessionella förmåga kan hämma goda lärares arbete.

Det är olyckligt om duktiga lärare inte känner att det är bra nog att prestera utifrån den kunskap man har idag. Även lärare lär hela tiden, det är här  skolutveckling sker. I en skola måste det vara tillåtet för alla att lära och utvecklas.

Åtgärdsprogram är ett bra exempel på sådant som vi blir bättre på hela tiden. Vi skriver inte likadana åtgärdsprogram idag som för ett år sedan. Övning lönar sig!

Så var läsåret 2010-2011 igång och det med en fantastisk energi!  

Förra tisdagen kom lärarna tillbaka efter sommarledigheten, skolan präglas av skolstartsintensitet och planeringsarbetet pågår för fullt. Det är någonting visst med skolstart och ett helt läsår att se fram emot. Under den första gemensamma arbetsveckan (v. 32) formulerade skolans tre arbetslag mål för läsåret. Arbetsplaner är framarbetade och de pedagogiska samtalen har sprudlat.

Under hösten kommer eleverna i år 7-9 att få möta Peter Amoghli, som bland annat arbetar  som skådespelare, regissör och kommunikationspedagog. Eleverna kommer att få ta del av en teaterföreställning, efter detta kommer Peter ut till Furulundsskolan några dagar för att arbeta tillsammans med klasserna. I onsdags fick högstadielärarna pröva några av de övningar som klasserna kommer att genomföra.

Det kan vara så att det här är den sista skolstarten som lärarna ”flyttar runt” klasserna 1-3. I fredags träffades programgruppen för en avstämning och justering av de skisser som vi arbetat fram som grund inför ombyggnationen av vår skola. Mycket spännande!

På dagens program stod kick-off inför vårt andra år med projektet ”Mål och bedömning”. Förutom information om den nya skollagen har vi fått instruktioner inför höstens arbete. Imorgon kommer projektarbetslagen att arbeta fram pedagogiska planeringar som sedan skall genomföras av samtliga lärare, de bedömningsmatriser som arbetats fram skall nu användas.

Idag har två av arbetslagen (arbetslag 7-9 och fritidshemmet Pingvinen) på skolan arbetat med att formulera mål för årets arbete. Det har varit en dag fylld av pedagogiska samtal, inspiration och inovativa tankar i kombination med klokskap.

I kväll har vi haft arbetsplatsträff på Pingvinen, vårt fritidshem. Förutom de praktiska frågor som stod på programmet talade vi om aktuella mål i arbetet med barnen. Språkbruk och turordning är två områden som är i fokus just nu.  Ljudnivån är ett bekymmer, lokalerna innebär tyvärr svårigheter att genomföra några åtgärder. Vi längtar efter den ombyggnation som skall genomföras!

Sist vi träffades inledde vi ett samtal där vi utgick från Skolverkets folder ”Ditt barns fritid är viktig” (finns översatt till 14 språk!). Foldern delades ut till föräldrar till de barn som deltar i fritidsverksamheten på vår skola tidigare i år och vi är på väg att arbeta oss igenom innehållet. Det har varit en givande och engagerande kväll där frågor som gemensam barnsyn, barnkonventionen, fritidshemmets uppdrag, samverkan med föräldrar och våra egna värderingar diskuterats.

Skolinspektionens granskning av kvaliteten på fritidshem (se länk) lyftes och vi diskuterade bland annat de goda exempel som beskrivs. Flera frågor väcktes och nästa gång vi ses skall vi fördjupa oss i styrdokumenten och fritidshemmens uppdrag.

Det här har varit en spännande vecka fylld av pedagogiska samtal!

Dagens namnsdagsbarn är alla de som heter Liv, det passar utmärk eftersom elever, lärare och annan personal kommer tillbaka efter en veckas påsklov.  Våren är här och vi har nio spännande skolveckor att se fram emot.

Den här veckan har Furulundsskolan besök av Skolinspektionen som kommer att granska vår skola med inriktining på

  • Måluppfyllelse och resultat
  • Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten
  • Lärandemiljö
  • Enskilda elevers rätt

Inför besöket har inspektörerna läst in sig på den dokumentation som skolan skickat in. Under den här veckan genomförs lektionsbesök och intervjuer med elever, föräldrar, lärare och rektor. Granskningen ger oss ett bra underlag för planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet på skolan.

Nästa sida »