Jag blev intervjuad igår, det var ett lärorikt samtal som resulterade i flera tankar kring skola och förståelsen för vårat uppdrag. 

I slutet av intervjun fick jag en fråga med koppling till den granskning av matematikundervisningen som Skolinspektionen genomförde på Furulundsskolan våren 2009 (slutrapport, se länk). Vi kom inte så långt när det gäller de områden vår skola fick i uppdrag att förbättra, vi fastnade vid behovet av kompetensutveckling när det gäller kursplanerna. I rapporten formuleras detta:

För att höja kvaliteten på matematikundervisningen vid Furulundsskolan har Skolinspektionen följande rekommendationer;  

  •  att matematiklärarna får ytterligare kompetensutveckling kring kursplanernas och betygskriteriernas innehåll med speciellt fokus på de förmågor som eleverna ska tillgodogöra sig utifrån mål att sträva mot ” 

 I Skolinspektionens övergripande resultat från de 23 skolor man besökt kan man läsa att:

”Många lärare har otillräckliga kunskaper om kursplanen. Många lärare upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om kursplanen. Sammantaget verkar kursplanen ha en svag eller obefintlig styrning/vägledning för lärarna. Ett skäl kan vara att kursplanen är skriven på ett sätt som är svårt att förstå och att skolorna har lagt för lite tid för gemensamma diskussioner och tolkningar. Lärarna har svårt att urskilja de kompetenser som undervisningen syftar att ge eleverna. Ett generellt drag är att de inriktar sitt arbete mot mål att uppnå och stort fokus riktas mot innehållsmoment. Mål att sträva mot är ett luddigt begrepp för flertalet av intervjuade lärare. Även för lärare med goda insikter om kursplanens mål, är det ofta problem att hitta metoder och exempel för att kunna erbjuda eleverna adekvat undervisning.”

Reportern uttryckte förundran över att lärarna behövde lära sig mer om kursplaner och mål, ”kan de inte det?” Jag gjorde mitt bästa för att beskriva matematiken och använde bland annat betygskriterierna för ge exempel på att fokus ligger vid att utveckla förståelse och kvalitativ  kunskap. ”Men matematik kan inte vara så svårt, 1+1 kan inte bli annat än två”. Det var en telefonintervju och jag saknade verkligen möjligheten att visa och beskriva på papper med hjälp av exempel och bilder. Matematik är så mycket mer än beräkningar! Hur förklarar man de mål vi skall sträva mot att eleven skall nå för en person som inte läst kursplanen i matematik?

Grundskolan är obligatorisk, alla barn måste gå i skolan. Hur vi skall arbeta och vilka mål vi skall nå med undervisningen anges i  läroplan och kursplaner med betygskriterier. Nuvarande läroplan och kursplaner har gällt får 1994.  Jag kan förstå att det kan verka förbryllande att vi fortfarande behöver bli bättre på att förstå och tolka styrdokumenten. Under intervjun ökade min förståelse för hur stor skillnad det är mellan kursplanerna från 94 och de läroplaner som skolan styrts av tidigare.

Jag måste definitivt sätta mig ner för att läsa Lpo94, kursplaner och betygskriterier för att se hur jag kan hitta sätt för att beskriva skolan av idag för de som finns utanför skolans värld men också för mig själv. Igår upptäckte jag ett behov av att läsa texterna med utgångspunkt från ett nytt perspektiv.

Jag har behov av kompetensutveckling! Jag behöver läsa, tänka (med utgångspunkt från det jag lärde mig igår) och diskutera detta tillsammans med andra.  Min nya utmaning är att utforska hur man på ett tydligt sätt kan förklara vad vi egentligen arbetar med i skolan, lärande har fler dimensioner än att 1+1 är 2.

Annonser