Det är en fantastiskt vacker vinterförmiddag, 15 minusgrader och ett tjockt fluffigt lager med nyfallen snö. När skolåret startade för 19 veckor sedan var det sommar och värme, vilken förändring!

Under höstterminen har förändring varit ett närvarande begrepp på Furulundsskolan. Efter höstens 17 skolveckor (för eleverna) är det flera av oss som kommer att minnas läsårets första terminen som just förändringarnas höst. Vem  hade anat att vi skulle påbörja en omorganisationen för Fk-3 efter två skolveckor?

Det är med stolthet jag tänker tillbaka på de samtal och processer som pågått hos de lärare som ansvarar för Fk-3 . Elevernas bästa har varit en tydlig utgångspunkt. Förändringen från två spår till åldershomogena klasser har gått stegvis och byte av klassrum under vecka 44 var ett välkommet steg. Resultatet har blivit närhet mellan förskoleklass, 1:an och 2:an. Eleverna i våra två 3:or fick gemensamma lokaler som ger bättre möjlighet till samarbete. Hela arbetslag Fk-6 har fört samtal om hur vi organiserar skolan för elevernas bästa men också hur vi kan använda våra resurser på bästa möjliga sätt. Ett resultat av detta är att våra 4:or och 3:or kommer att utöka samarbetet under våren.

Sedan skolstarten har lärare som tidigare arbetat i åk 7-9 haft delar av 6:ans undervisning, något som är positivt på flera sätt. För eleverna kommer det att finnas lärare som de har en relation till när de börjar 7:an till hösten. För skolan är detta en del i arbetet mot ett tydligare Fk-9 perspektiv. En annan del i arbetet med att stärka vårt helhetsperspektiv på elevernas utbildning är det matematikutvecklingsarbete som inletts. Här arbetar vi också tillsammans med skolorna i Hjältevad och Ingatorp.

Det sker mycket på en skola under 17 veckor. I arbetslag 7-9 har man bland annat arbetat med att utveckla elevrådet. I slutet av terminen hölls ett stormöte där samtliga elever deltog. Elevrådsstyrelsen och dess ordförande genomförde mötet på ett lysande sätt, det var flera bra diskussioner som resulterade i beslut.

Arbetslag 7-9 har sedan tidigare samarbetat med Prästängsskolan kring mål- och bedömningsfrågor i de olika ämnena. Genom den kommunövergripande satsningen på kompetensutveckling i mål och bedömning har det här arbetet utvidgats till att omfatta hela skolan (och övriga skolor i kommunen).  Vi satsar mycket tid på det här arbetet, två timmar var annan vecka ute i projektarbetslagen förutom, halvdagar, föreläsningar och träffar för samtalsledare.

Mitt övergripande mål för höstterminen har varit att lära känna skolan, elever, personal och föräldrar men också Mariannelund med omgivning. Det har varit en höst fylld av lärande. Inför vårterminen har jag en bättre kännedom om våra elever och skolan. Jag har desutom hunnit köra vilse i Ingatorp, upptäckt några av Mariannelunds företag, lärt mig att det finns en sessionssal som rymmer 60 personer och mycket annat. Om skolan har jag lärt mig att det bedrivs mycket bra arbete som inte alltid synliggörs. Vi behöver bli bättre på att beskriva de goda exempel som finns på skolan.

Våren inleds med arbete med att revidera skolans likabehandlingsplan, utvecklingen av kamratstödjarna fortsätter och vi kommer att se över LIAM (skolans likabehandlings och antimobbinggrupp). Samarbetet med kommunens specialpedagogiska team kommer att fortsätta, bland annat genom handledning i kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram. Elevhälsoteamen kommer att träffas var annan vecka, något som kommer att förbättra vår uppföljning av elever i behov av särskilt stöd.

Imorgon inleder lärarna vårterminen, under förmiddagen kommer alla att arbeta med ”Mål och bedömning” och den första styrda planeringen. På fredag börjar våra elever.

Annonser