Under våren granskade Skolinspektionen matiematikundervisningen på 23 av landets grundskolor. Furulundsskolan var en av de skolor som besöktes och nu har den övergripande rapporten samt rapporterna för de enskilda skolor som ingick i granskningen publicerats.

Furulundsskolans rapport inleds med ”Skolinspektionen bedömer att Furulundsskolan inte till fullo lever upp till de nationella målen och riktlinjerna och att kvalitén på matematikundervisningen behöver utvecklas i flera avseenden. I rapporten lyfts bland annat behovet av samverkan inom skolan men också med andra skolor. Man lyfter även rektors roll som ansvarig för den undervisning som bedrivs på skolan. Rapporten innehåller rekomendationer om vad vi behöver utveckla på Furulundsskolan.

Flera av de områden som nämns ingår i de prioriteringar som vi gjort när det gäller kvalitetsarbetet på skolan. Inom det kommunövergripande projektet som går under benämningen ”Mål och bedömning” träffas Furulundsskolans lärare och lärare från andra skolor varannan vecka för pedagogiska samtal. Syftet med arbetet är att utveckla undervisningen så att den utgår från kursplanernas mål att sträva mot men också att skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning av elevernas arbete. Skolinspektionens rapport är en bekräftelse om att den här satsningen är viktig och att vi har gjort en riktig prioritering.

Att utveckla en gemensam plattform när det gäller undervisningen på vår skola för att åstadkomma ett tydligt F-9 perspektiv tillhör ett annat utvecklingsområde som skolan prioriterar. Det här är ett arbetet som fick ett ökat fokus inom det utvecklingsprojekt som skolan bedrivit tillsammans med Per Fagerstörm, Karlstad universitet. När det gäller individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen har ett gemensamt arbete bedrivits inom kommunen. En gemensam blankett har utvecklats och en första revidering skedde under våren 2009. Här har vi mer arbeta att göra för att planen skall bli det levande dokument som är det är tänkt att vara.

Även arbetet med upprättande av åtgärdsprogram är ett av de prioriterade områden som skolan arbetar med. Höstens första skolutvecklingseftermiddag ägnades åt gemensamt arbete med kartläggning inför upprättande av åtgärdsprogram. Till vår hjälp har vi också kommunens nyinrättade specialpedagogiska team som är ett stöd i arbetet med mer omfattande kartläggningar. Specialpedagogerna bidrar också med handledning på olika sätt, det kan vara enskilt eller i arbetslaget.

Vi kommer nu att fördjupa oss i rapporterna för att använda dem som ett stöd när vi arbetar vidare för att utveckla matematiken men även andra ämnen.

Annonser