Under gårdagskvällen var folkhögsskolans aula välbesökt. Efter att de inbjudna gästerna presenterat sig och sitt ansvarsområde var det dags för frågestund.

Mötet hade en stor representation när det gäller politiker och tjänstemän. Jag tycker att det presenterades en bra beskrivning av bakgrund, nuläge och planering inför framtiden. En översikt gavs av det kommunövergripande arbete som bedrivs för ökad kvalitet inom skolan men också när det gäller den lokala fastighetsfrågan. En tydlig redovisning av hur resurstilldelningen sker inom Barn- och ungdomssektorn bidrog till en ökad förståelse för de ramar vi har att arbeta utifrån. Uppdraget är att bedriva en så god verksamhet som möjligt med de skattemedel som finns.

Under den öppna frågestunden lyftes kommunikation mellan hem och skola. Det här är en fråga där det finns ständiga förbättringsmöjligheter. Redskapet SKOLIA diskuterades och det kändes skönt att kunna ge ett direkt svar på en av de frågor som kom upp. Ja, vi kommer att fortbilda både föräldrar och lärare i hur vi kan använda SKOLIA mer och bättre. Under våren hölls ett föräldramöte där man diskuterade skola och skolfrågor. En återkoppling och en uppföljning av det här mötet efterlystes. Ett nytt föräldramöte är planerat och en fortsättning på det arbete som inleddes i våras ingår i planeringen för läsåret.

Furulundsskolan visar låga resultat när det gäller elevernas betyg i år 9. Detta är en allvarlig fråga som vi måste arbeta med på hela skolan. Varför det ser ut som det gör och vad vi kan göra för att öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan är en starkt prioriterad fråga som vi måste arbeta med. Gymnasieskolan kommer att förändras, inom kort ökar kraven, det kommer att krävas betyg i fler ämnen för att vara behörig till gymnasiet. Här måste vi bli bättre.

Arbetsro var en annan fråga som lyftes. Det här är något eleverna talade om i de intervjuer som genomfördes som en del i det projektarbete som bedrivits de senaste tre terminerna. På frågan om stök och oro i klasser kunde jag ge ett vagt svar – vi arbetar med att se över organisationen så att vi kan möta alla barn på bästa möjliga sätt. När det gäller de lägre skolåren håller vi på med ett arbete som skall utmynna i grupperingar som ger bättre arbetsro.

Planering eller rättare sagt frågan om en upplevd brist på planering togs upp. Jag tror att skolvärlden är en av de arbetsplatser som avsätter mycket tid till planer och planering, Furulundsskolan är inget undantag. Målet är alltid att möta eleverna på bästa sätt. Oavsätt hur väl vi planerar kan man aldrig bortse från det faktum att vi arbetar med och tillsammans med människor. Det finns händelser och situationer som helt enkelt är omöjliga att förebygga hur gärna man än vill. Ibland förändras förutsättningarna snabbt.

Jag har full förståelse för eventuellt upplevd frustration över en rektor som inte hade möjlighet att ge tydliga svar på flera av de frågor som kom upp. Samtidigt tror jag att det finns en förståelse för att även rektorer är människor. Vem har förmåga att komma med alla svar efter fyra veckor på en ny tjänst? Sakfrågor och eventuella händelser bakåt i tiden varken kan eller vill jag diskutera. Då vi arbetar med människor finns det dessutom sådant jag inte får tala om.

Kvällen avslutades vid niotiden. Även om deltagarna inte fick detaljerade svar på alla frågor upplevde jag att kvällen var uppskattad av de som var på plats. För mig var det en lärorik kväll där jag fick möjlighet att möta och lyssna in bland annat föräldrars tankar om vår skola.

Annonser